Tuân thủ Thuế

• Đăng ký thuế ban đầu

• Tư vấn lập kế hoạch thuế hiệu quả

• Kê khai thuế định kỳ hàng tháng/hàng quý (thuế GTGT, thuế TNCN)

• Quyết toán thuế hàng năm (thuế TNCN, thuế TNDN)

• Hàng quý tạm tính thuế TNDN phát sinh (nếu có)

• Chuẩn bị Giấy nộp tiền vào Ngân sách

• Hỗ trợ nhận và lưu trữ các Thông báo thuế