Thư ký Công ty

Hỗ trợ lưu trữ, sắp xếp có hệ thống các tài liệu Công ty và cung cấp thông tin cho bên thứ ba:

• Lưu trữ các bản sao Hồ sơ pháp lý

• Lưu trữ các bản sao hợp đồng, hóa đơn, chứng từ kế toán

• Hỗ trợ dịch thuật các tài liệu chính thống (tiếng Việt và tiếng Anh)

• Giữ bí mật thông tin

• Hỗ trợ Bên thứ 3 cung cấp thông tin để hoàn tất các thủ tục cấp giấy phép khác