Lương và Thuế TNCN

• Thiết lập hệ thống tính lương phù hợp đáp ứng yêu cầu của Doanh nghiệp

• Tính lương hàng tháng cho nhân viên

• Tính các khoản thu nhập khác cho nhân viên

• Lập Phiếu lương gửi từng nhân viên

• Thuế TNCN hàng tháng và bảo hiểm bắt buộc

• Chứng từ khấu trừ thuế TNCN