Hàng tồn kho & Giá vốn

Thực hiện đến từng chi tiết & hiểu rõ chi phí đến từng loại riêng biệt

• Xuất kho và nhập kho

• Làm việc với hơn 100 POS

• Kiểm soát và phân tích chi phí

• Báo cáo nhập xuất tồn kho

• Tính giá vốn hàng bán

• Đánh giá định kỳ với Khách hàng