Báo Giá

Ghi sổ theo cơ sở tiền – chỉ từ $99

Ghi sổ theo cơ sở dồn tích – chỉ từ $199

Dịch vụ kế toán và thuế – chỉ từ $199

Dịch vụ Kế toán và Thuế nâng cao – chỉ từ $299

Quản lý Hàng tồn kho & Giá vốn hàng bán – chỉ từ $199

Dịch vụ lương và thuế TNCN – chỉ từ $199

Thư ký Công ty – chỉ từ $99

Kế toán trưởng – chỉ từ $199

Soát xét thuế – Nhận báo giá hôm nay

Dịch vụ tư vấn nâng cao – Nhận báo giá hôm nay

Khách hàng sử dụng từ 2 dịch vụ tư trở lên với hợp đồng trên 1 năm sẽ được áp dụng giảm giá 10% toàn bộ phí.