Hỗ trợ kế toán

• Truy cập 24/7 vào dữ liệu củamình

• Đối chiếu Ngân Hàng

• Thiết lập ban đầu hệ thống tài khoản và quy trình kế toán của Công ty

• Ghi sổ hàng tháng (theo cơ sở tiền và cơ sở dồn tích)

• Báo cáo quản trị nội bộ

• Báo cáo tài chính theo quy định

• Chuẩn bị tài liệu kế toán, in ra bản cứng và lưu trữ có hệ thống

• Thiết lập cho những nhà hàng mới

• Ghi sổ bằng tiếng Anh và tiếng Việt

• Liên tục cập nhật các quy định về kế toán

• Hỗ trợ Kiểm toán, kiểm tra thuế (nếu có)